roll up x-stand

อุปกรณ์ที่จะช่วยให้งานจัดแสดงสินค้า

งานพิมพ์ใบบันทึกรายการ

:รับทำเกียรติบัตร ใบประกาศ ใบวุฒิบัตร เชียงใหม่ :งานพิมพ์ใบบันทึกรายการ ออกแบบและจัดวาง

ไวนิล X-Stand ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ไวนิลขนาด1.6x0.6 เมตร พิมพ์ 4 สี รหัสงาน YU 5701-178