หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | หนังสือ, ตำราเรียน | วารสาร | หนังสือไตลื้อเมืองลวงเหนือ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

หนังสือไตลื้อเมืองลวงเหนือ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประเภท: หนังสือ, ตำราเรียน หมวด: วารสาร ลงวันที่: 3 ตุลาคม 2559

บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งในภายหลังได้มีการแบ่งแยกเขตการปกครองออกเป็นสองหมู่บ้าน ณ ที่แห่งนี้ เป็นถิ่นอาศัยของชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจาก เขตสิบสองปันนา (สาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน)

หนังสือไตลื้อเมืองลวงเหนือ จำนวน 320 เล่ม

ขนาด 17.75 x 24.75 

กระดาษ A4

พิมพ์ 4 สี เคลือบยูวี

สินค้าแนะนำ

จัดทำวารสาร Good Idea

งานพิมพ์หนังสือ หนังสือรุ่น หนังสือประกอบการสอน หนังสือสารคดี เชียงใหม่ :งานพิมพ์วารสาร ปกพิม

วารสารส.บ.น. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโรงเรียน

หนังสือขนาด A4(210x297 มิลลิเมตร) เข้าเล่มใสกาว ชุดปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ 4สีและสีเดียว รหัสส